PXL_20210727_210957694.PORTRAIT.jpg

MOSAICs

Camp Yavneh, NH, 2021